ועידת אצבע הגליל 25/3

גדכידגכחיחכגדחכגדחכגדכדכדכככדחיכד